POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • 1. Dane osobowe
  • 1. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza zamawiania online, korespondencji z Serwisem oraz inne dane osobowe zebrane przez Serwis są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody i wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).
 • 2. Administrator danych osobowych
  • 1. Administratorem danych osobowych jest Spółką Contec Service Celmerowski Lefik Sp.k. ul. Ks. Kazimierza Janika 4, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP: 731-20-59-136.
  • 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
  • 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
  • 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia. Takie działanie jest niezbędne dla właściwego wykonania umowy w przedmiocie dostawy posiłków.
  • 5. Administrator może za dodatkową zgodą Użytkownika przetwarzać jego dane osobowe w celach: statystycznych, marketingowych, wysyłania informacji handlowych na podane przez Użytkownika adresy e-mail lub numer telefonu.
 • 3. Zakres przetwarzania
  • 1. Uprawnienia Użytkowników. Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:
   • – Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO). Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
   • – Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
   • – Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
    • a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
    • b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
    • c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
   • – Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 • 4. Pliki cookies
  • 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika. Informacja ta może być odczytana przez serwer przy ponownym połączeniu się z Serwisem z danego komputera lub innego urządzenia. Serwis stosuje pliki cookies w następujących celach: utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się przez niego na swoje Konto, identyfikacji urządzenia Użytkownika w sposób potrzebny dla uproszczenia lub umorzenia operacji dokonywanych przez Użytkownika.
  • 2. Administrator informuje, że pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera lub innego urządzenia Użytkownika oraz jego danych. Administrator informuje także, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika. Skutkiem takiej konfiguracji będzie jednak utrata dostępu do niektórych usług Serwisu lub uniemożliwienie korzystania z niego. Serwis informuje, że możliwe jest również skasowanie plików cookies po zakończeniu danej sesji.
 • 5. Inne
  • 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcę polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: info@campercentrum.pl
  • 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
  • 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.